Selvstændig på barsel

Barselsplanlægning for selvstændige er en disciplin for sig selv. Selvom den har mange lighedspunkter med barselsplanlægning for lønmodtagere, så er den på enkelte punkter også forskellig. Det er det vi tager hul på i denne artikel, så du som selvstændig får et indblik i, hvilke muligheder du har for at holde barsel, og hvordan du aflønnes under denne.

Hvornår er du selvstændig?

Hvornår man anses for at være selvstændig afhænger af den enkelte instans, som skal vurdere dette. Det skyldes, at grundlaget for vurderingen bygger på den lovgivning, som den pågældende instans varetager. Når det handler om barsel og dermed muligheden for at modtage barselsdagpenge, så er det Udbetaling Danmarks fortolkning af begrebet selvstændig, vi skal se nærmere på.

Mange gange er det langt nemmere at starte med at forklare, hvornår man ikke er indenfor cirklen, i stedet for at forklare alle de enkelte kriterier, der kan tale for at man er indenfor. Sådan er det også i dette tilfælde.

Er du stifter, direktør eller ansat i dit eget anpartsselskab (APS), aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS), er du ikke selvstændig hos Udbetaling Danmark. Du er derimod at betragte som ansat i eget firma og derfor skal dine barselsvilkår håndteres efter reglerne om lønmodtagere på barsel. Skynd dig derfor over til artiklen ”planlægning af barselsorloven – del 2” og læs mere om dine muligheder. For dig som ikke kan nikke ja til nogen af ovenstående, så kan vi konkludere, at du af udbetaling Danmark bliver betragtet som selvstændig.

 

Er du berettiget til barselsdagpenge?

Som selvstændig kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende fem betingelser:

-        Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.

Hvis du er nystartet og har arbejdet mindre end 6 måneder, kan du regne de perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

-        Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.

-        Der er overskud i din virksomhed.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorunderskrevet regnskab for et helt år.

Har du ikke overskud i din virksomhed så fortvivl ikke. Du kan nemlig alligevel sikre dig barselsdagpenge, hvis du tegner en sygeforsikring for selvstændige. Se mere om dette i næste afsnit.

-        Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.

-        Du er sammen med dit barn dagligt, det vil sige fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Det er ikke et krav at du bor sammen med dit barn under barsel, så længe du er fysisk sammen med barnet hver dag.  

 

Hvor meget kan du få i barselsdagpenge?

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge, beregnes ud fra dit overskud i virksomheden.

Det er et loft på, hvor mange barselsdagpenge der kan ydes og dette fastsættes én gang årligt og meldes ud i december. I 2019 kan du højest modtage 4.355 kroner om ugen før skat, hvilket svarer til 117,70 kroner per time.

For at få det højeste barselsdagpengebeløb, skal din indtægt i 2019 være mindst 226.460 kroner.      

Har du i 2019 en indtægt, som er mindre end 226.460 kroner (og her tænker jeg også på det tilfælde, hvis du har minus på bundlinjen) så kan du med fordel overveje at tegne sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende. Og hvorfor så det?

Jo, for med en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, vil du som minimum være sikret 2/3-dele af den højeste barselsdagpengesats. Dette svarer i 2019 til 2.903 kroner per uge før skat eller 78,46 kroner per time.

Du skal være opmærksom på, at der som udgangspunkt er en såkaldt karensperiode på 6 måneder, hvilket betyder, at der ikke kan opnås dækning fra forsikringen, før der er gået 6 måneder regnet fra tegningstidspunktet.

Du kan læse mere om sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk. 

 

Hvor meget barsel kan jeg holde?

Antallet af ugers barsel, du som selvstændig har mulighed for at afholde, er de samme som for lønmodtagere. Det kan grafisk illustreres som nedenfor.

Blog planlæg barsel del 3.png


Der er mulighed for at få barselsdagpenge til alle ugerne, dog med den modifikation, at der ”kun” er 32 uger med barselsdagpenge til forældrenes samlede 2 x 32 ugers forældreorlov. Det betyder altså at forældrene skal deles om de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Vælger begge forældre eksempelvis at afholde deres 32 ugers forældreorlov betyder det altså, at de 32 uger vil være med barselsdagpenge og de resterende 32 uger vil være uden.

Mulighederne for at placere barslen følger helt overordnet de samme principper som tilfældet er for lønmodtagere på barsel. Derfor kan du med fordel starte med at læse artiklen ”planlægning af barselsorloven – del 2”. Men vent lige, da jeg har en sidste, men ret relevant detalje.

Fordi selvom placeringen helt overordnet er identisk for selvstændige og lønmodtagere, så er der én ting, som er anderledes. Det handler om mulighederne for at være på barsel og arbejde i én og samme uge.

Kombinationen af barsel og arbejde

Når man er selvstændig, kan man i en uge holde enten 100 procent, 75 procent eller 50 procent barsel. Afholder man derfor 75 procent barsel i én uge kan man derfor arbejde i de resterende 25 procent af ugen. Hvor mange timer det så udgør per uge, afhænger af din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, som du vil have angivet til udbetaling Danmark, når du søger om barselsdagpenge.     

Har du eksempelvis angivet, at du gennemsnitligt arbejder 46 timer om ugen, kan du arbejde op til 23 timer om ugen, hvis du arbejder halv tid under barslen.

 

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt som selvstændig i firmaet G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt som selvstændig i firmaet G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Kristine BjerreComment