Behov for fokus på svære følelser og fællesskab under barsel

 
@LINEJENSEN_ILLU

@LINEJENSEN_ILLU

 

I oktober 2018 gennemførte Bedre Barsel en spørgeskemaundersøgelse af forældres oplevelse af at være på barsel. Dette resulterede i 470 fulde besvarelser med deltagere fra 70 forskellige kommuner.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var, at undersøge forældres oplevelse af at være på barsel ved at få nogle konkrete tal på graden og hyppigheden af nogle af de oplevelser og følelser, som blev identificerede i Bedre Barsels tidligere gennemførte interviewundersøgelse. Derudover var der medtaget nogle åbne spørgsmål for at give deltagerne mulighed for at uddybe deres svar.

Svære følelser fylder meget

Undersøgelsen viser nogle tendenser, som Bedre Barsel vil have særligt fokus på i den kommende tid. Næsten hver fjerde af de deltagende forældre på barsel registrerer at have følt sig ensomme ofte eller meget ofte inden for de sidste fire uger, mens næsten 40% registrerer, at have følt dårlig samvittighed eller skyldfølelse.

 
Søjlediagram over hyppigheden af svære følelser under barsel, inden for de seneste fire uger. Procent

Søjlediagram over hyppigheden af svære følelser under barsel, inden for de seneste fire uger. Procent

 

Mange af de deltagende forældre uddyber deres svar med, at de oplever at føle sig utilstrækkelige i forældrerollen. Ofte beskrevet som en tvivl om vedkommende gør det godt nok i forældrerollen. Utilstrækkelighed beskrives også i forhold til ikke at nå tilstrækkeligt af de huslige pligter, eller ikke at føle sig som en god nok kæreste/ægtefælle under barslen. 

En stor andel af de deltagende forældre, svarende til 51,9%, oplever at deres forventninger inden de gik på barsel i meget høj grad eller i høj grad har levet op til deres aktuelle oplevelse af at være på barsel. Hvorimod 13,4% angiver at deres oplevelse af at være på barsel i lav grad eller i meget lav grad har levet op til deres forventninger til barsel. 

Faktorer der påvirker forældres trivsel under barsel

I et åbent spørgsmål havde de deltagende forældre mulighed for at angive, hvad der havde haft størst betydning for at de trives eller mistrives under deres barsel. Blandt besvarelserne er især kategorierne barnets trivsel, søvn og netværk, angivet som vigtige faktorer for trivsel under barsel. Barnets trivsel bliver nævnt som en hyppigt medvirkende årsag til forælderens trivsel. Barnets helbred, humør, gråd, kolik blev ligeledes tolket som et udtryk for barnets trivsel, hvilket har betydning for forælderens trivsel under barsel.  Svar relateret til søvn fremgik i en stor andel af besvarelserne. Barnets søvnrytme, men også forælderens eget søvnunderskud nævnes og understreger betydningen af søvn for forælderens trivsel under barsel. Endvidere er der en tendens blandt deltagerne til, at netværk har stor betydning for trivsel under barsel. Familie og venner bliver hyppigt nævnt, men også at komme ud blandt andre voksne i forskellige fællesskaber, som fx mødregrupper, bliver beskrevet som havende betydning for trivslen under barslen Denne kategori bestod også af følelser, som ensomhed og isolation, hvilket kan tolkes som manglende netværk og derved påvirke trivslen under barslen negativt.

Vi skal fortsat have fokus på de svære følelser, fællesskabet og fædre

Undersøgelsen indikerer, at der fortsat er behov for fokus på de svære følelser, der kan opstå i forbindelse med barsel. Bedre Barsel tror på, at ved italesættelse af de svære følelser, som kan opstå under barsel, kan vi nedbryde tabuer. Ydermere indikerer undersøgelsen, at der er et behov for fællesskab og støtte til at styrke forældre i deres tro på dem selv i forældreskabet. 

Kun 4% af deltagerne var mænd. Selvom tal fra 2013 viser, at kun lidt flere end hver tredje far har holdt barselsorlov udover øremærket barsel (1), så er mænd underrepræsenteret i undersøgelsen. Dog indikerer undersøgelsen, at fædre på barsel savner fællesskab med andre fædre på barsel. Dette har Bedre Barsel aktuelt fokus på i forbindelse med Mathilde Kaastrup Sørensens bachelorprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hvor hun, bl.a. via solointerviews med mænd, vil undersøge hvordan Bedre Barsel styrker deres kommunikation med fædre på barsel.

Er du interesseret i at læse den fulde rapport, som undersøgelsen resulterede i, kan du sende en mail til: hej@bedrebarsel.dk

  1. Danmarks Statistik: Lidt flere end hver tredje far holdt barselsorlov. 2018. Available at:

    https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19185


Foto.jpg

Indlægget er skrevet af Mette Sølling, 31 år, mor til en dreng på 5 år, en pige på 3 år og på vej på barsel med lillebror. Mette er uddannet sygeplejerske og cand.scient.san. og har været projektansvarlig for spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med en to-måneders virksomhedspraktik hos Bedre Barsel. Derudover har hun hjulpet til med fondsansøgninger og den daglige drift i Barselshuset.
Kristine BjerreBarselshuset